//////

ODCZYTYWANE PRZEZ ODBIORNIKI

Mogą to być litery, impulsy itp. . jednocześnie odczytywane przez odbiornik, tj. przez człowieka lub maszynę. Jednym słowem, do przekazu i odbioru informacji potrzebna jest informacja aprioryczna w zakresie alfabetu, czę­stotliwości pojawiania się różnych znaków w alfabecie itp.Ale to jeszcze nie wszystko. Może istnieć jeszcze jed­na tego typu informacja, mająca na celu uściślenie znaczenia przekazanej wiadomości. W tym wypadku nadawca chce, aby odbiorca rozumiał daną wiadomość jednoznacznie. Jest bowiem oczywiste, że jeśli nie każ­da wiadomość jest dla odbiorcy informacją użyteczną, to muszą istnieć reguły uściślenia zakładające pewien jej nadmiar niezbędny dla pełnego zrozumienia nada­nej wiadomości.

Comments

STRONA INFORMACJI

Formalna, fizyczna, ilościowa strona informacji zo­stała już — przypomnijmy — w określony sposób opi­sana matematycznie i nie pozostawia wątpliwości. Zo­stała ona oparta na statystycznej teorii łączności oraz miernikach tzw. „informacji selektywnej”, a wszelkie wyjście poza granice tej dyscypliny jest dość ryzykow­ne. Natomiast jej aspekty semantyczny i pragmatyczny dopiero się zarysowują. Potoczne znaczenie pojęcia „informacja” jako wielo­znaczne różnie jest stosowane w wielu dziedzinach dzia­łalności praktycznej. Są bomem dziedziny, w których termin „informacja” nie jest tak rygorystycznie zdeter­minowany jak w łączności.

Comments

MIERNIKI INFORMACJI

Mierniki selektywnej infor­macji, wyprowadzone przez C. Shannona i N. Wienera, są dostosowane do oceny technicznej sprawności kon­kretnych systemów telekomunikacyjnych, natomiast ich strona znaczeniowa statystycznej teorii łączności nie in­teresuje. Tym zagadnieniem zajmuje się semiotyka.Semiotyka jest ogólną nauką o sytemach znakowych. Przedmiotem badań tej dyscypliny są właściwości for- ^ malne i nieformalne (znaczeniowe) znaków, ich role i funkcje spełniane w procesie komunikowania się lu­dzi, zwierząt i maszyn. Pojęcie „system znakowy” mo­żna rozumieć również jako kod międzyludzki, czyli ję­zyk zarówno naturalny, jak i sztuczny.

Comments

KOLEJNY DZIAŁ

Niekiedy dodaje się też czwarty dział nazywany s i g- m a t y k ą, zajmującą się znakami z punktu widzenia ich form, cech charakteryzujących je jako symbole, oznaczania pojęć itp. W drugim przypadku przyjęto wyróżniać następują­ce działy semiotyki:  Semiotykę logiczną (dział współczesnej logiki), badającą komunikaty-znaki jako wyrażenia ję­zykowe, związki między nimi oraz między nimi i rze­czami, których dotyczą.   Semazjologię (semiotykę językoznawczą), zajmującą się tylko znakami mowy ludzkiej — budową i funkcjonowaniem języków naturalnych głównie z punktu widzenia występujących w nich zwrotów ję­zykowych i funkcji, jakie zwroty te spełniają podczas porozumiewania się ludzi.

Comments

PRZEMIANY MOWY

Może to być dialekt rozmówny, czy też napis na kamieniu, znak alfa­betu Morse’a, czy też ciąg impulsów binarnych w no­woczesnych komputerach. Niektórzy określają język jako „zwierciadło społeczeństwa”, co bodaj jest bardziej trafne w odniesieniu do mowy ustnej niż do pisma, a w szczególności — do mowy potocznej. W mowie tej bierze udział słuch, a w wypadku pisma — wzrok. Pi­smo fonetyczne jest jedynie graficzną symulacją mowy. Mowa pozostaje podstawową formą nośnika informacji w kontaktach międzyludzkich. Mowa ulega na ogół szybszym przemianom niż pismo, często też w sposobie pisania zawarta jest historia roz­woju danego języka.

Comments