//////

BADANIE KOMÓRKI

Można dzięki temu badać komórkę otoczoną błoną, mitochondria — czyli urządzenia energetyczne ko­mórki — dwie komory zamknięte w podwójnej bło­nie, endoplazmatyczne retikulum otoczone i wewnątrz porozdzielane błoną i jądro — także otoczone i we­wnątrz porozdzielane błoną. Wszędzie więc powtarza się to samo słowo: błona (membrana).Orzekając bez namysłu, powiedzielibyśmy, że bło­na jest dla in vivo tym, czym szkło dla in vitro — ale byłoby to porównanie zupełnie nieodpowiednie. Podobnie jak naczynie szklane, błona oddziela i za­myka tak, że różne procesy przebiegają w dostatecz­nym ścieśnieniu, co jest istotnym warunkiem, by mo­lekuły mogły się stowarzyszać i reągować — cóż jed­nak, gdy „naczynie” samo bierze aktywny udział jest nieodzowne w tych reakcjach?

Comments

BADANIA NAD BAKTERIAMI

Prowadzili oni badania nad bakteriami paciorkowca wywołującego zapalenie płuc. Okazało się, że można zmienić bakterie bezotoczkowe na wytwarzające otoczkę (i przez to zjadliwe), dodając do roztworu czy­sty DNA, ekstrahowany z bakterii szczepu otoczko­wego.W ciągu następnych dziesięciu lat nowy materiał potwierdzający tę rolę DNA otrzymano w badaniach nad bakteriofagami. Są to wirusy pasożytujące na bakteriach. Studiując ich cykl życiowy wykryto, że wirusy te dysponują swoistym aparatem dziedzicze­nia, że posiadają geny. Wirusy składają się głównie z białkowej otoczki wokół rdzeni z DNA albo RNA.

Comments

DYSPONUJĄC ENERGIĄ

Dysponując energią w postaci elektrcnowoltów można produkować masę; z im większą prędkością pędzi cząstka, tym większa masa. Można więc mieć cząstki na zamówienie, znaczy to, że energia jest roz­poznawalna jako materia. Można w istocie wyrazić masę w elektronowoltach. Na przykład kiedy zgodnie z teoretycznymi przewidywaniami Yukawy specjali­ści od promieni kosmicznych wykryli mezon pi i kie­dy okazało się, że ma on masę 273 mas elektrono­wych, w maszynie odtworzono go jako cząstkę o ener­gii 137 milionów elektronowoltów, czyli 137 MeV. Bardzo było przyjemnie, w tym przypadku i w wielu innych, reprodukować coś, co pasuje do tecrii — po­dobnie jak Adams i Leverrier nienależnie od siebie znaleźli za pomocą newtonowskich praw planetę Neptun.

Comments

WIELKI PROGRAM OSADNICTWA

W XIX wieku Brytyjczycy zainicjowali wielki pro­gram osadnictwa rolnego na ziemiach niewątpliwie żyznych, lecz z braku opadów słabo nawodnionych. Zbudowano zapory i kanały rozprowadzające, ale po­robiono groszowe oszczędności i dopuszczono do prze- siąkliwości głównych kanałów; ostatecznie nie brako­wało wody w Indusie, cóż więc znaczyło zmamowanie 40 procent rozprowadzonej wody? Po uzyskaniu przez Pakistan niepodległości rozbudowano instalacje i bardzo powiększono zasięg irygacji. 23 miliony akrów nawadnianej kanałami ziemi! Był to w roku 1960 największy irygowany spłacheć gruntu na świe- cie. Pakistan zachodni był przede wszystkim tym właśnie, odebranym pustyni obszarem uprawy.

Comments

STOSOWANIE INNYCH ŚRODKÓW PRZESYŁANIA INFORMACJI

Ale można też stosować pewne inne środki dla przesyłania infor­macji na odległość, tj. z biura projektowego wprost na warsztat za pomocą monitorów wizji, omawiając dodatkowo sprawę telefonicznie. W tym wypadku cel działania podajemy i określamy na odległość za pomocą środków łączności. W ten sposób przechodzimy od celu do pojęcia tworzywa działania, czyli tego wszystkiego, co mamy do dyspozycji w działaniu. Składają się na nie łącznie: materiały (np. surowce) i narzędzia oraz informacje o ich właściwościach, sposobach obróbki, itp. I tu również problem sprawnego przekazywania informacji gra ważną rolę, gdyż łącznie z materiałami musi się ją rozlokować w „przestrzeni produkcyjnej”.

Comments

W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

Ze względu na różne nastawienia pojedynczych jednostek ważne znaczenie ma ich przekonanie o ko­nieczności osiągnięcia tych celów dobrowolnie. Albo­wiem każdy, kto nie działa z własnej woli, działa z opo­rem, bez zaangażowania, a więc i nieskutecznie. Spo­łeczny proces ustalania celów działania jest w dużym stopniu procesem informacyjnym. Jeżeli pojęciem pro­cesu informacyjnego obejmujemy również programo­wanie, to ustalenie celu działania dla maszyny i auto­matu będzie się mieściło w poprzednim sformułowaniu.’ W procesach produkcyjnych celem działania może być np. wykonanie części lub całości jakiegoś urządze­nia. W tym wypadku dla zapoznania człowieka z celem posługujemy się np. rysunkiem technicznym.

Comments

RÓŻNE TENDENCJE

Każdy człowiek mimo wszystko przejawia jednak w praktyce różne tendencje przetwarzania informacji, zależnie od jego aktualnych zadań, roli i dążeń. Te ten­dencje w oparciu o dopływające informacje decydująo  działaniu człowieka jako indywiduum.Technika i środki, jakimi dysponuje państwo, nie zaspokajają absolutnie wszystkich potrzeb informacyj­nych występujących u obywateli. Z punktu widzenia interesu społecznego preferowane są przede wszystkim informacje organizujące działanie społeczne. Aby in­formacja była elementem organizującym działanie po­jedynczej jednostki i całych grup, winna być podana w pewnym systemie, w ramach pewnej „sieci”, np. w ramach istniejących telekomunikacyjnych sieci po­wszechnego użytku, i w formach ustalonych określo­nymi technikami (telefon, telegraf, transmisja danych cyfrowych itd.).

Comments

CZĘŚCIOWA OCHRONA

Częściową ochroną przed występowaniem tego rodzaju zakłóceń są sztuczne języki logiczno-matema- tyczne, jakimi człowiek porozumiewa się z maszynami, a które ograniczają nieco uczuciowe zabarwienie. Od­bierając określone dane, człowiek ocenia je na tle ota­czającej go rzeczywistości, którą śledzi i analizuje. Oceny tej może dokonać według różnych kryteriów, za­leżnych od jego indywidualności. Stąd też zachodzi ko­nieczność odpowiedniego wychowania człowieka, by był on zdolny działać według kryteriów z góry zaplanowa­nych i przydzielonych mu w ogólnym społecznym pro­gramie sterowania danym procesem, a więc przede wszystkim zgodnie z interesem społecznym. W dobie działania systemów informatycznych wszelkie wyłamy­wanie się z takich rygorów powoduje już nie szkody cząstkowe, zlokalizowane w bezpośrednim obszarze działania danej jednostki, lecz straty rzutujące na pra­widłowość działania szerszych układów organizacyj­nych.

Comments

Elektronika w medycynie

Elektronika ma bardzo duże zastosowanie jeśli chodzi o medycynę. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo na co dzień w medycynie są wykorzystywane te elektroniczne cuda. Wystarczy spojrzeć na różnego rodzaju przyrządy, takie jak ciśnieniomierz czy glukometr. Bez elektronicznych czujników to nie pokazały by one za dużo. Wiadomo, że tradycyjne ciśnieniomierze nie potrzebowały elektroniki, aczkolwiek wychodzą one już powoli z użytku. Dalej patrząc wszelkie urządzenia ratujące życie człowieka są napakowane elektroniką i dzięki temu człowiek niejednokrotnie ma uratowane życie. Rozwój elektroniki ma także bardzo duży wpływ na rozwój w medycynie. Wszystko tak na prawdę leży po stronie elektroniki i każdy z nas doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Medycyna nowoczesna bez elektroniki nie pociągła by za długo. Nie jest to możliwe, dlatego szanujmy to wszystko co otrzymujemy. Medycyna dzięki elektronice poszła bardzo mocno do przodu i oczywiście musimy to docenić.

Tags: , , , ,

Comments

Internet naśladujący rzeczywistość

Czy wiesz, że dzisiaj internet praktycznie zastępuje rzeczywistość,a do tego można w jego środowisko przenieść praktycznie dowolną rzecz? Wystarczy podać tutaj przykład Facebooka, w którym jego twórca postanowił przenieść wszystkie relacje społeczne do wirtualnego środowiska i całkowicie mu się to udało. Ludzie uwielbiają dostawać informacje o sobie, komentować własne poczynania, czytać oraz obserwować co dzieje się u innych. W internecie każdy dzisiaj może odnaleźć wszystko to czego naprawdę potrzebuje. Multimedia są na naprawdę wysokim poziomie, a wyspecjalizowane programy właściwie zastępują nam normalne życie. Nie ma się jednak czego obawiać. To po prostu era, w której żyjemy wymusza na nas zastosowanie właśnie omawianych rozwiązań. Kochamy spędzać czas online, a to daje wiele do myślenia twórcom aplikacji multimedialnych. Facebook okazuje się, że jest zwykłą stroną internetową, która jednak przez komfort użytkowania i jej idealną interaktywną strukturę stała się niezwykle popularna w świadomości ludzi na całym świecie. Pomysł należy docenić, ale prawdopodobnie jeszcze wiele w tym świecie przed nami. Internet zmienia obraz cywilizacji i sprawia, że człowiek nie potrzebuje nawet wychodzić z domu, aby poznać nowych fascynujących ludzi. To niezwykłe.

Tags: , , ,

Comments

NIEROZPUSZCZALNE W WODZIE

Lipidy są nierozpuszczalne w wodzie i byłyby nie­przepuszczalną barierą między wodnymi ośrodkami wewnątrz i na zewnątrz komórki, gdyby komunikacji nie uniemożliwiała włóknista struktura białka. Ko­mórka pije, wydziela i oddycha przez błonę. Taką selektywną przepuszczalność można wyjaśnić, jeśli błona jest mozaiką funkcjonalnych agregatów — po­rów, zaworów i pomp napędzanych energią komór­ki — z których każdy zajmuje się przenoszeniem po­jedynczych molekuł lub jonów. Błony wewnątrzko­mórkowe są bardziej jeszcze siatkowate i nie tylko odgraniczają jako przegródki pewne procesy, lecz sa­me uczestniczą w nich chemicznie. Innymi słowy, w porównaniu z in vitro ściany komórkowej kolby nie są obojętne jak szkło, lecz pełnią rolę aktywną.

Comments

NIEJEDNA Z INFORMACJI

Utrwalanie, barwienie itd., procesy, dzięki którym dowiedziano się tak wiele o strukturze komó-ki, były jednocześnie równoznaczne z zabijaniem jej i wyna­turzeniem. W błonie dopatrywano się przegrody względem pojemnika, z którego można wydobywać różne związki chemiczne. Potrafiono ją nawet badać tak, jakby to była skórka od kiełbasy, z której mięso  już wybrano.Niejedna z informacji dotyczących błon, zdobyta takimi metodami, polegała nieuchronnie albo na błę­dzie, albo na przeoczeniu. Jak w Zaginionym liście f Edgara Allana Poe, to, o co chodziło, tak bardzo rzu­cało się w oczy, że nikt tego nie zauważał; list aż dopraszał się, by go przeczytano; ale kto nie umiał { być ciekawy, widział tylko kopertę. Teraz naukowcy  zrobili się bardziej wścibscy.Błona zewnętrzna komórki jest uwarstwioną strukturą, na którą składa się warstewka lipidowa, gruba tylko na dwie molekuły, między dwiema błonkami  białkowymi — jak warstwa gumy w płaszczu prze­ciwdeszczowym między wierzchem i podszewką.

Comments

TAJEMNICA BŁONY

Dzięki użyciu barwników moż­liwe okazało się również rozpoznawanie określonych substancji wewnątrzkomórkowych, na przykład wy­krywanie skrobi za pomocą jodu. Badacze uwidacz­niali te;: trudno uchwytne struktury nasycając je nieprzezroczystymi substancjami: najdrobniejsze mi­krostruktury komórki można rozeznać powlekając je delikatną błonką złota lub srebra. Najnowsze postępy w analizie organizacji komórki zawdzięczamy dwom technikom: mikroskopii elektro­nowej i metodom preparowania komórek. Mikroskop elektronowy dysponuje 400-krotnie większą siłą roz­dzielczą niż najsilniejsze mikroskopy optyczne, stąd możliwość zejścia z analizą struktur aż do poziomu molekularnego. Metody preparowania i frakcjonowa­nia komórek pozwalają na ogół wyizolować tyle ba­danej substruktury komórkowej, że możliwa się sta­je jej chemiczna i funkcjonalna analiza in vitro.

Comments

CZEGO DOWIEDZIELI SIĘ NAUKOWCY?

Wszystkiego tego dowiedzieli się naukowcy dzięki systematycznym badaniom. System komórkowy zau­ważono w obserwacjach mikroskopowych, nim jesz­cze Schleiden i Schwann porównali w 1838 roku swe notatki i wykryli podobieństwo strukturalne komó­rek roślinnych i nerwowych. Histochemia przekształ­ciła potem możliwości obserwacyjne. Najpierw ba­dacze mogli tylko wypatrywać przez lupy i starannie odrysowywać to, co widzieli. W drugiej połowie XX wieku opracowano techniki utrwalania i bar­wienia komórek. Utrwalić oznacza — zabić i uszty­wnić komórkę. Technika barwienia pochodziła z prze­mysłu farbiarskiego. Okazało się, że struktury ko­mórkowe można barwić tak samo jak włókna ba­wełny, wełny czy jedwabiu; cechy charakterystycz­ne uwypuklały się dzięki temu jaskrawo we wspa­niałym lechnikolorze.

Comments