STOSOWANIE INNYCH ŚRODKÓW PRZESYŁANIA INFORMACJI

Ale można też stosować pewne inne środki dla przesyłania infor­macji na odległość, tj. z biura projektowego wprost na warsztat za pomocą monitorów wizji, omawiając dodatkowo sprawę telefonicznie. W tym wypadku cel działania podajemy i określamy na odległość za pomocą środków łączności. W ten sposób przechodzimy od celu do pojęcia tworzywa działania, czyli tego wszystkiego, co mamy do dyspozycji w działaniu. Składają się na nie łącznie: materiały (np. surowce) i narzędzia oraz informacje o ich właściwościach, sposobach obróbki, itp. I tu również problem sprawnego przekazywania informacji gra ważną rolę, gdyż łącznie z materiałami musi się ją rozlokować w „przestrzeni produkcyjnej”.

Comments

W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

Ze względu na różne nastawienia pojedynczych jednostek ważne znaczenie ma ich przekonanie o ko­nieczności osiągnięcia tych celów dobrowolnie. Albo­wiem każdy, kto nie działa z własnej woli, działa z opo­rem, bez zaangażowania, a więc i nieskutecznie. Spo­łeczny proces ustalania celów działania jest w dużym stopniu procesem informacyjnym. Jeżeli pojęciem pro­cesu informacyjnego obejmujemy również programo­wanie, to ustalenie celu działania dla maszyny i auto­matu będzie się mieściło w poprzednim sformułowaniu.’ W procesach produkcyjnych celem działania może być np. wykonanie części lub całości jakiegoś urządze­nia. W tym wypadku dla zapoznania człowieka z celem posługujemy się np. rysunkiem technicznym.

Comments

W GRUPIE SPOŁECZNEJ

Zwróćmy z kolei uwagę na konkretniejsze aspekty działania i rozpatrzmy niektóre wynikające z nich problemy na bazie pojęć prakseologicznych. Bazą wszelkie­go działania jest uporządkowany zbiór następujących czynników: cel działania, środki działania (tworzywo), sposoby ich użycia (technologia), warunki, w jakich się działa, oraz organizacja zespołu działającego. Cel lub zespół celów jest w pewnym sensie drogowskazem działania, toteż wyraźne jego określenie należy do za­gadnień podstawowych. Aby grupie społecznej ustalić lub wytyczyć właściwe cele, trzeba oczywiście posiadać niezbędne informacje. Należy więc uprzednio je zebrać, wymieniając poglądy z innymi ludźmi, szczególnie gdy mają to być cele gru­powe.

Comments

RÓŻNE TENDENCJE

Każdy człowiek mimo wszystko przejawia jednak w praktyce różne tendencje przetwarzania informacji, zależnie od jego aktualnych zadań, roli i dążeń. Te ten­dencje w oparciu o dopływające informacje decydująo  działaniu człowieka jako indywiduum.Technika i środki, jakimi dysponuje państwo, nie zaspokajają absolutnie wszystkich potrzeb informacyj­nych występujących u obywateli. Z punktu widzenia interesu społecznego preferowane są przede wszystkim informacje organizujące działanie społeczne. Aby in­formacja była elementem organizującym działanie po­jedynczej jednostki i całych grup, winna być podana w pewnym systemie, w ramach pewnej „sieci”, np. w ramach istniejących telekomunikacyjnych sieci po­wszechnego użytku, i w formach ustalonych określo­nymi technikami (telefon, telegraf, transmisja danych cyfrowych itd.).

Comments

MECHANIZM ZJAWISK INFORMACYJNYCH

Taki mechanizm zjawisk informacyjnych słusznie obowiązuje nie tylko w wypadku, gdy chodzi o pewne specyficzne przejawy życia społecznego, np. w pro­dukcji lub handlu, lecz również w działalności nauko­wej, kulturalnej i politycznej.Oczywiście w badaniach naukowych, mając często do czynienia z wieloraką informacją o otaczającej nas przyrodnie, pochodzącą z różnych źródeł, należy postę­pować nieco inaczej. W procesach kulturalnych i płasz­czyźnie uczuciowej przetwarzanie informacji ma jeszcze inny charakter.Zauważmy jednak, że w istocie rzeczy specyfika działań nie zmienia podstawowej zależności człowieka od grupy społecznej, do której się zalicza i z którą po­winien się solidaryzować, między innymi przez akcep­tację społecznie przyjętych reguł wyboru właściwych kryteriów oceny korzyści ogólnospołecznej.

Comments